16 sept. 2013

Acatistul celui întru sfinți Părintelui nostru Visarion Arhiepiscopul Larissei

Acatistul celui întru sfinți Părintelui nostru Visarion Arhiepiscopul Larissei

Condacul 1

Din pruncie primind de la Dumnezeu biruință asupra diavolilor Prea Sfințite Părinte și făcându-te întocmai ca un înger între oameni, te-ai mutat la locașurile cele cerești. Pentru aceasta și noi după cuviință strigăm ție : Bucură-te, părinte Visarioane făcătorule de minuni!

Icosul 1

Văzând îngerii sfințitul tău suflet, părinte, ridicându-se de pe pământ către locașurile cele cerești, strălucit fiind de fulgerele bunătăților celor cerești, dumnezeești, dănțuiau și strigau către tine, prea fericite, unele ca acestea :
Bucură-te, lucrătorule a toată fapta cea bună;
Bucură-te, izgonitorul tuturor faptelor rele;
Bucură-te, cela ce te-ai arătat pricinuitor de mântuire a multora;
Bucură-te, cela ce pe mulți ai izbăvit de pierzare;
Bucură-te, cela ce totdeauna în rugăciuni ai fost plin de frica Lui Dumnezeu;
Bucură-te, că toate învățăturile tale sunt pline de cuvântul Lui Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai arătat păstor oilor celor cuvântătoare;
Bucură-te, cela ce ai izgonit pe lupii cei primejdiosi turmei Lui Hristos;
Bucură-te, următorule al părinților celor lăudați;
Bucură-te, cela ce petreci în locașurile cele de sus împreună cu toți sfinții;
Bucură-te, chivernisitorule al darurilor celor bune pentru noi cei pământești;
Bucură-te, moștenitorule al veseliei din raiul cel de sus al desfătării;
Bucură-te, părinte Visarioane, mult milostive!

Condacul 2

Toată ceata dreptcredincioșilor se veselește astăzi la prăznuirea ta, iar Sfânta Biserică a Lui Hristos și cu cununi de flori împodobindu-se, îndeamnă pe toți a-ți aduce laude părinte Visarioane și Lui Dumnezeu cântare de mulțumită : Aleluia!

Icosul 2

Pe dascălul milosârdei, pe Ierarhul cel prea bun al Lui Hristos, veniți toți credincioșii, cu cununi de laude să-L încununam și din inimi veselitoare să-I strigăm așa :
Bucură-te, apărătorule prea tare al dreptătii;
Bucură-te, sfeșnicule prea luminate al credinței;
Bucură-te, râul milosteniei cel nedeșertat;
Bucură-te, că turma Lui Hristos ai păscut cu ochi privighetori;
Bucură-te, că pe aceeași turmă la dumnezeeștile pășuni ai adus;
Bucură-te, ajutătorul celor năpăstuiți;
Bucură-te, turnul înfrânării cel neclătit;
Bucură-te, cel ce ai fost pildă bună sihaștrilor;
Bucură-te, că nedreptății te-ai împotrivit cu toată tăria ta;
Bucură-te, întărirea credincioșilor;
Bucură-te, că de sus ai fost împodobit cu dumnezeiască cinste;
Bucură-te, împreună cu îngerii vorbitor;
Bucură-te, părinte Visarioane, mult milostive!

Condacul 3

Auzit-am toți despre minunile tale sfinte și nepricepându-ne nicicum, fiind cuprinși nu numai de bucurie ci și de frică, ne rugăm ca prin mijlocirile tale către ziditorul, să ni se lumineze mintea ca să putem cânta Lui Dumnezeu împreună cu tine: Aleluia!

Icosul 3

Din tinerețe plin fiind de dorul Duhului Sfânt ai păstorit cu înțelepciune turma Lui Hristos și ai fost nevoit să suferi umilințe și necazuri din partea celor ce fără dreptate te prigoneau. Pentru aceasta și noi îți aducem cântarea aceasta :
Bucură-te, episcopule prea luminate al cetății Larissei;
Bucură-te, lauda poporului celui binecredincios;
Bucură-te, dascălul cel neîntrecut al înfrânării;
Bucură-te, cumpăna cugetării și a faptei bune;
Bucură-te, mângâierea cea mare a celor din nevoie;
Bucură-te, lauda preoților și ocrotitorul lor;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale dobândim de la Mântuitorul Hristos, milă și bogate daruri;
Bucură-te, că din tinerețe te-ai dat pe tine Atotțiitorului Dumnezeu;
Bucură-te, că pentru smerenia ta, ai primit ungerea prea sfântă;
Bucură-te, că ai luminat inimile multora prea înțelepte;
Bucură-te, păstorule al celor credincioși;
Bucură-te, că acum te veselești în staulul cel ceresc;
Bucură-te, părinte Visarioane, mult milostive!

Condacul 4

Prea milostive părinte, te rugăm cu multă umilință, primește această a noastră smerită laudă și cu milostivire și bunătate mijlocește către Dumnezeu, ca să dăruiască robilor săi, sănătate și vindecare de boli tuturor celor ce cânta împreună cu tine : Aleluia!

Icosul 4

Părinte Ierarhe Visarioane, făcându-te tu dascăl mântuitor, ai învățat pe credincioși, cu cuvântul și cu fapta și i-ai povățuit către lumina poruncilor Lui Hristos. Pentru aceasta și mutându-te către Domnul de carele ai dorit din tinerețile tale, te rugăm să nu ne lași pe noi sărmani până în sfârșit, pentru care îți cântăm :
Bucură-te, că de sus nevăzut ne înveți pe noi, căile faptelor bune;
Bucură-te, că pe noi ne povățuiești să fim vrednici locuitori ai cereștilor locașuri;
Bucură-te, că ești povățuitorul mântuirii noastre;
Bucură-te, doritorule părinte și doctore al sufletelor noastre;
Bucură-te, odor neprețuit al cetății Larissei;
Bucură-te, că minunile tale în toată lumea s-au vestit;
Bucură-te, făclie care luminezi pe cei dintru întunericul păcatelor;
Bucură-te, slujitorule credincios al stăpânului tuturor;
Bucură-te, că prin smerenie și curăție, marilor arhierei și dascăli te-ai asemănat;
Bucură-te, lucrătorule prea bun în via Lui Hristos;
Bucură-te, slugă credincioasă care ai înmulțit talantul cel încredințat ție de Domnul;
Bucură-te, că pentru toate ostenelile tale ai fost încununat de Mântuitorul lumii;
Bucură-te, părinte Visarioane, mult milostive!


Condacul 5

Omule al Lui Dumnezeu și credincioasă slugă, chivernisitorule al tainelor Lui și bărbat al doririlor Duhului, stâlp însuflețit și icoană vie, pe care biserica Larisselor, lăudându-te, te-a primit ca pe o dumnezeiască comoară, îndemnând pe toți credincioșii să cânte neîncetat Lui Dumnezeu cântarea : Aleluia!

Icosul 5

Următor făcându-te marelui arhiereu, cuvioase părinte Visarioane și bună mireasmă făcându-te lui, ți-ai luminat făclia cu untdelemnul milosârdiei,  urmând poruncilor Lui. Pentru aceasta te desfătezi acum împreună cu dânsul, veselindu-te cu toți sfinții, cu care împreună nu înceta a cere ca să ne împărtășim și noi de dumnezeiasca Împărăție, pentru care ne rugăm, și-ți cântăm acestea :
Bucură-te, de Dumnezeu purtătorule părinte;
Bucură-te, că din tinerețe ți-ai curățit trupul cu înfrânare;
Bucură-te, că prin smerenie te-ai ridicat la cele mai desăvârșite trepte ale sfințeniei;
Bucură-te, că ai fost luminat de Duhul cel întru tot sfânt;
Bucură-te, că te numeri împreună cu îngerii și cu cetele arhiereilor;
Bucură-te, arhiereule cel cu chip frumos și dumnezeiesc;
Bucură-te, că petreci acum în ceruri;
Bucură-te, că te veselești ca un ales în curțile Domnului;
Bucură-te, viță prea roditoare din via Domnului;
Bucură-te, că ai odrăslit strugurii faptelor bune;
Bucură-te, că verși râuri sfinte de învățături;
Bucură-te, că te rogi cu îndrăzneală pentru sufletele noastre;
Bucură-te, părinte Visarioane, mult milostive!

Condacul 6

Râvnind la petrecerea cea îngerească ai defăimat părinte toată mărirea cea lumească și ai urmat Domnului de carele ai dorit și cărarea Lui cea dumnezeiască ai desăvârșit, de dragostea Lui nicidecum despărțindu-te, pentru care și noi îți cântam împreuna cu tine, cântarea : Aleluia!

Icosul 6

Arătatu-te-ai prea sfințite ca o stea prea luminoasă și ca un adevărat arhiereu, plin de înțelepciune dumnezeiască, în conducerea turmei celei cuvântătoare, iar noi cinstindu-te astăzi după cuviință, te rugăm să mijlocești, ca să fim scoși din amețeala cea cumplită a patimilor, pentru care îți cântăm aceste laude :
Bucură-te, că verși noian de îndurări peste toți cei ce aleargă la ajutorul tău;
Bucură-te, izvorul cel nesecat al milei;
Bucură-te, tare ajutător al celor năpăstuiți;
Bucură-te, neclintită mângâiere a săracilor;
Bucură-te, liman de scăpare a tuturor celor din nevoi;
Bucură-te, miluitorul și ocrotitorul văduvelor;
Bucură-te, adevărată folosință și bun îndrumător al tinerilor;
Bucură-te, că nicio suferință nu te-a despărțit de dragostea Lui Hristos;
Bucură-te, că nu ai fost iubitor de slava cea deșartă;
Bucură-te, că laudele oamenilor și înălțările semenilor nu le-ai căutat și nu le-ai iubit;
Bucură-te, că ai fugit de valurile vieții celei înșelătoare;
Bucură-te, moștenitorule al fericirii celei veșnice;
Bucură-te, părinte Visarioane, mult milostive!

Condacul 7

Nicidecum nu ne pricepem, de unde vom începe a-ți aduce laudă părinte : Cu ce cântare vrednică te vom încununa? Ci amintindu-ne cu evlavie de toate faptele tale și minunându-ne de puterea cea dată ție de către bunul Dumnezeu, laudă și mărire îți înălțăm, strigând : Aleluia!

Icosul 7
În muntele cel înțelegător suindu-te, ai intrat în norul cel de taină de Dumnezeu înțelepțite și te-ai învățat adâncurile Duhului, prin taină însemnând cu degetul Lui Dumnezeu împreunarea treimei în lespezile inimii tale Visarioane. Pentru aceasta te-ai arătat ca un luceafăr și dascăl prea ales al cetății Larissei, pentru aceea și noi îți aducem aceste laude :
Bucură-te, că pe pământ ai petrecut viață îngerească;
Bucură-te, că prin smerenie și multă înfrânare trupul ți l-ai depărtat de toate plăcerile deșarte;
Bucură-te, moșteanule al Împărăției Lui Hristos;
Bucură-te, slujitorule neadormit al Sfintei Treimi;
Bucură-te, că te-ai făcut lăcaș Duhului celui Dumnezeiesc;
Bucură-te, că ai scuturat din sufletul tău nebunia lui Mamona, socotind-o ca pe o închinare de idoli;
Bucură-te, că izbăvești pe toți din cursele și sfaturile răului vrăjmaș;
Bucură-te, că pururea ești lăudat ca un înger pământesc și mărit ca un om ceresc;
Bucură-te, că numai pe calea bunătăților ai urmat;
Bucură-te, că fapta cea bună și plăcută Lui Dumnezeu ai lucrat;
Bucură-te, pildă a faptelor celor minunate;
Bucură-te, visterie de izvoare nesecate;
Bucură-te, părinte Visarioane, mult milostive!

Condacul 8

O, slăvite Visarioane, tu si după moarte fiind viu, te rugăm nu ne lăsa sărmani, ci vino părinte nevăzut si stai astăzi impreună cu noi, fii tăi, cei ce săvârsim cu bucurie pomenirea ta cântând cu evlavie : Aleluia!

Icosul 8

Văzând ingerii frumusetea sufletului tău celui prea sfintit, pururea pomenite, au strigat cu veselie intru iesirea ta :
„Vino dar de te suie către Dumezeu de carele ai dorit. Vino Visarioane la praznicul cel vesnic si lăsând cele de jos, suie-te sus si te bucură impreună cu ingerii”. De aceea si noi laudându-te din inimă curată, iti cântam acestea :
Bucură-te, că acum dăntuiesti in ceruri impreună cu toti sfintii;
Bucură-te, că in trup fiind, ai râvnit vietii ingeresti;
Bucură-te, de-a pururi prea lăudate ierarhe;
Bucură-te, că ai fost următor tuturor sfintilor celor din veac;
Bucură-te, minte luminată de Dumnezeu insuflată;
Bucură-te, că si dupa moarte slujesti intru inăltime;
Bucură-te, că strălucesti in lume ca un luceafăr;
Bucură-te, că ai invătat pe toti cum se cuvine a lăuda pre Domnul;
Bucură-te, ostasul cel nebiruit al Lui Hristos;
Bucură-te, că lupta cea bună te-ai luptat;
Bucură-te, că credinta cu tărie ai apărat;
Bucură-te, că pentru ale tale osteneli, răsplătire vesnică ai luat;
Bucură-te, părinte Visarioane, mult milostive!

Condacul 9

Urmând Lui Hristos cu credință și omorând săltările trupului, te-ai arătat pe pământ ca un alt Ilie și aprinzăndu-te de dumnezeiască râvnă, ai stat cu tărie împotriva celor fără de lege, pururea învățând și înălțând neîncetat Lui Dumnezeu cântarea : Aleluia!

Icosul 9

Legii Domnului urmând, ai amestecat prea bine râvna lui Ilie cu blândețile lui Moise, și de amândouă fiind plin, te-ai arătat prea iscusit propovăduitor și învățător tainelor dumnezeiești. Iată, noi minunându-ne, strigăm ție :
Bucură-te, cârmuitorule prea bun;
Bucură-te, apărătorule al așezămintelor apostolești;
Bucură-te, că te-ai ridicat cu sfințenie, ca un măslin roditor;
Bucură-te, că ai înflorit ca un finic și ca un cedru al Lui Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai făcut vas ales aromatelor celor de taină;
Bucură-te, cel ce vesești inimile tuturor credincioșilor;
Bucură-te, că graiurile tale sunt mai dulci decât mierea;
Bucură-te, că ai slăvit pe Dumnezeu, nu numai cu cuvintele, ci și cu faptele;
Bucură-te, că pentru aceasta ai câștigat de la Dânsul mărirea cea veșnica;
Bucură-te, că acum locuind în ceruri, nu uiți pe cei de pe pământ;
Bucură-te, că miluiești pe toți cei ce se roagă ție cu credință;
Bucură-te, că ne scapi pe noi din primejdiile și valurile vieții;
Bucură-te, părinte Visarioane, mult milostive!

Condacul 10

Cu ungerea preotiei luminându-ti cugetul, ai povătuit turma Lui Hristos către păsunea cea mântuitoare si mutându-te către viata cea fără de sfârsit si lumea nespusă, unde este râul desfătării si multimea dreptilor si cuviosilor, cânti Lui Dumnezeu impreună cu noi : Aleluia!

Icosul 10

Adunându-ne astăzi în sfânta biserică în care se cinstește amintirea ta, ne închinăm cu evlavie în fața icoanei tale, și cerem să mijlocești către Atotputernicul Dumnezeu ca să dobândim iertarea păcatelor și mântuirea sufletelor, strigându-ți așa :
Bucură-te, alesule ierarhe, pururea pomenite;
Bucură-te, cel ce ești lumină înaltă;
Bucură-te, viețuitorule în lăcașul celui prea înalt;
Bucură-te, părinte și preaiscusite învățătorule;
Bucură-te, întărirea credincioșilor;
Bucură-te, stâlp neclintit al ortodoxiei;
Bucură-te, că ai surpat cu vitejie învățăturile celor rău credincioși;
Bucură-te, liman al celor învăluiți;
Bucură-te, alinarea valurilor turbate;
Bucură-te, că ne izbăvești pe noi de patimi;
Bucură-te, că  prin rugăciunile tale, alini durerile celor ce sunt în nevoie;
Bucură-te, că din necazuri și strâmtori mântuiești pe toți cei ce aleargă la ajutorul tău;
Bucură-te, părinte Visarioane, mult milostive!

Condacul 11

Luminându-te cu mintea, înfrumusețându-te cu credință, împodobindu-te cu împărtășirile bunătăților, te-ai mutat către Dumnezeu ca să primești darurile nevoințelor și roadele ostenelilor tale. Pentru acestea și noi săvârșind pomenirea ta cea sfântă, cu credință strigăm : Aleluia!

Icosul 11

Cu alegerea dumnezeiască făcându-te arhiereu prea cuvios al cetății Larissei, te-ai arătat și canon prea iscusit al dreptății și pildă tuturor bunătăților.O! părinte Visarioane, mustrând și certând întocmai ca și Pavel apostolul și făcându-te tuturor toate ca pe toți să-i dobândești, pentru aceea și noi din adâncul inimii strigăm :

Bucură-te, ocârmuitorule prea bun al celor ce umblă pe marea vieții cea înviforată;
Bucură-te, scăparea din valurile cele tulburi ale păcatelor;
Bucură-te, alinarea valurilor tulburate ale celor căzuți în păcate grele;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale, furtunile se risipesc;
Bucură-te, că de patimile cele cumplite ne mântuiești;
Bucură-te, ajutorul celor cufundați în multe primejdii;
Bucură-te, că prin minunile tale ai făcut să strălucească credința;
Bucură-te, întelepte rugător către Dumnezeu;
Bucură-te, tămâia cea bine primită înaintea Domnului;
Bucură-te, că prin rugăciunea ta cea fierbinte, am scăpat de boala cea cumplită a ciumei;
Bucură-te, că prin tine primim pururea ajutor în vremuri de strâmtoare;
Bucură-te, ajutorul cel tare al celor dintru încercări;
Bucură-te, părinte Visarioane, mult milostive!

Condacul 12

Cu smerenia Duhului împodobindu-te, pe scaun înalt ai șezut prea sfințite și binecuvântând cu puterea sfintelor tale mâini, pe popoare le-ai adus prinos Lui Dumnezeu. Pentru aceasta, toată biserica te laudă pe tine ca pe un sfințit păstor, cântând Lui Dumnezeu : Aleluia!

Icosul 12
În această zi a prăznuirii tale părinte Visarioane, cetatea Larissei, cu mulțimea călugărilor mănăstirii celei de tine zidită, cu credință adunându-se laolaltă, la sicriul moaștelor tale, cel făcător de minuni și plin de mireasmă, fac pururea amintirea ta, iar noi aducem ție cântări de laudă, strigând cu umilință :
Bucură-te, slăvite părinte, făcătorule de minuni;
Bucură-te, podoabă prea aleasă a ierarhilor;
Bucură-te, că în viață te-ai purtat cu cuget curat;
Bucură-te, că întreg poporul cel de tine miluit te prea mărește;
Bucură-te, că și ție de Dumnezeu fericite, s-a gătit pod de suire la cer;
Bucură-te, că mijlocești pentru izbăvirea celor robiți;
Bucură-te, că ne mântuiești pe noi din toată primejdia și nevoia;
Bucură-te, grabnic ajutător al tuturor celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, întărirea tuturor celor din grea pătimire;
Bucură-te, a pustnicilor dulce mângâiere;
Bucură-te, ocrotitorul tinerelor fecioare;
Bucură-te, că te rogi neîncetat pentru pacea lumii;
Bucură-te, părinte Visarioane, mult milostive!

Condacul 13

O! prea bunule și întru tot lăudate părinte Visarioane primește de la noi această smerită cântare de laudă și mulțumire ce-ți aducem ție acum și te rugăm : mijlocește cu fierbinte dragoste, către înduratul Dumnezeu, ca să viețuim după voia Sa cea sfântă, în lumea aceasta amăgitoare și degrabă trecătoare, ca după trecerea noastră de aici, să fim rânduiți în ceata celor de-a dreapta Lui, pentru care nu vom înceta a-I aduce cântare în toată vremea : Aleluia!
( acest condac se zice de 3 ori, apoi Condacul 1 si Icosul 1 )
Apoi se zice otpustul :
Pentru rugăciunile sfinților Părinților nostri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește-ne și mântuiește-ne pe noi.Amin!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu